รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการดำเนินการจัดการอบรมตามประกาศกรมอนามัย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก สาขางานการโรงแรม สาขางานอาหารและโภชนาการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก วันที่ 23 ธันวาคม 2563 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบ 100 ปี วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับประเทศ รางวัลคุรุสภา ระดับดี ประเภทครู นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นางสมถวิล จึงกระแพ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต และ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563 การตรวจสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 และลูกเสือเนตรนารีสถานศึกษาในจังหวัดตาก พัฒนาความสะอาดถนนริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2. นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 5. นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 6. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าทำการประเมิน นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร นายวุฒิชัย ใจมูล เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ครูผู้สอน และได้เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดตาก ณ ค่ายลูกเสือตากสิน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ