รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ การปฏิบัติการขนมอบ ประจำปีการศึกษา 2565 นายมานะ กันธิยะ ผู้แทนฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี นางจุไรรัตน เดชภิรัตนมงคล กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นางสาวพิมพลอย เดชภิรัตนมงคล ผู้จัดการร้านกาแฟบ้านพิม แม่สอด และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกอบพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับ ภาคเหนือ และมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 2. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 3. นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 4. นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 5. นางอรอาภา จาคำคง สำนักความร่วมมือ 6. นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 7. นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดย นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และทีมงานฯ เข้ารับการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 2. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. นายชัยกร สุขคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นางสาวจิราวรรณ นันทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก และมี นักเรียน นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้ารับการประเมิน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานการจัดประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาและแนวทางการติดตามดูแลผู้เรียนในความปกครอง และให้ผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบใบเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง “น้ำพริกผัด รากบัว” แห่ง วิทยาลัยเทคนิคตาก 4 ดาว จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565 ให้กับ นางสาวกมพล กุตแก้ว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขางานการบัญชี นางสาวรัฐมน บุญอินท์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 สาขางานการบัญชี ครูผู้ควบคุม นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ตำแหน่งข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางมานิศา เปรมสัย ตำแหน่งข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมวางแผนเตรียมงานการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ นายวิทยามั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย ครูผู้สอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อม โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ประธานกรรมการดำเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน ความรู้เกี่ยวกับเพศและเอดส์ ในชีวิตประจำวัน การคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว โดย นายธรรมจักร กุศลรัตน์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายโดย ดร.จีระเกียรติ ประสานธนกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.ตาก และ นายอภิรักษ์ เตชะวงค์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ และมีนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, และ แผนกวิชาการตลาด เข้ารับการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ