รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานการสอน และการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมครู ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม การประชุม “การใช้งานโปรแกรมฐานความร่วมมือ” นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก มอบใบประกาศเกียรติคุณ และ เข็ม “คนหัวใจเพชร” ให้กับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก ร่วมกับ อำเภอเมืองตาก วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเขียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ นายจักรลักษณ์ เวียงนาค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ และ นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ในครั้งนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ