รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าเยี่ยมเยียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะ ในโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตาก โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี โดยได้รับทุนจาก 1. อาจารย์ศลิษา ภิรมย์รัตน์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 2. ทุนเหล่ากาชาด จังหวัดตาก จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับทุนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 - วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมให้การต้อนรับ นางสุกัญญา แสงจุ่น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 10.00 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานการลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. - 12.00 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบริบทพื้นที่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการอบรมโครงการฯ วิทยากรบรรยาย 1. นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2. นายนิพนธ์ ร่องพืช ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) ระหว่างวันที่ 19, 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 17.00 น.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภูษิต แสนคง ประธานบริษัท Black Fox เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง โลกของนักธุรกิจ โดยมี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 17.00 น.
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ