รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:การประชุมกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตากครั้งที่ 1/2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับครูผู้บริหาร ครู และ นักเรียน/นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานองค์การฯ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ" โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กับสถานประกอบการในพื้นที่ ศธภ 17 เช่น บ.บิ๊กซี MK.เรสโตรองต์ ณ รร.ท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก วันที่ 7 กย.2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมโครงการ โดย คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน (Tak safety riding hero festival) และการประกวดวัยรุ่นต้นแบบขับขี่มีวินัยจราจร ภายใต้โครงการคนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การอบรมการกรอกผลคะเเนนระหว่างภาคเรียนลง Application EDR โดย บริษัท Grand ATS CO.LTD วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ห้อง Smart Classroom
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:มทบ.310 ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดตาก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร จากสถาบันการเงินต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลเกษตรกร โดย พลทหารจำนวน 8 นาย วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และโครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ