รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับประเทศ รางวัลคุรุสภา ระดับดี ประเภทครู นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นางสมถวิล จึงกระแพ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต และ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563 การตรวจสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 และลูกเสือเนตรนารีสถานศึกษาในจังหวัดตาก พัฒนาความสะอาดถนนริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2. นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 5. นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 6. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าทำการประเมิน นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร นายวุฒิชัย ใจมูล เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ครูผู้สอน และได้เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดตาก ณ ค่ายลูกเสือตากสิน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมหารือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมหารือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3 เพื่อจัดสรรทุนให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของโครงการและพูดคุยเรื่องการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ “งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2563-2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 วันที่ 7 ธันวาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ยะกัน ที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย อ๊อดทรัพย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 543 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (คนพิการชุมชนเชียงทองเหนือ) 2. นางจำลอง อ่ำเชิด อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 699/25 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (คนพิการชุมชนเชียงทองใต้) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ