รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี 1.นายจิรภาศ แซ่ซ้ง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.นายวรเมธ วรสุนทร สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3.นายอนุชิต ปวนแก้ว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.นายภาคิน ห้อวันดี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นายสดายุทธ ภูคลัง และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นางแสงเดือน มุ่ยแดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา พบว่าเยาวชนมีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคหนองในทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นผล มาจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการฝึกอบรม วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะชีวิตด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจัดอบรมในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 170 คน ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก มาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายซีเวิร์ค ลาส์สัน ประธานมูลนิธิสร้างฝัน CYF นางชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิสร้างฝัน CYF พร้อมด้วยคณะมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation : CYF) ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี 1.นายพิภพภัทร อิ่มเอี่ยม ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2.นายศุภสิน บัวเขียว ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.นายวายุ เลิศเดชะ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 4.นางสาวปรีย์วรา แสนว่าง ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5.นายณัฐพล แก้ววิเศษ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.40 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก (พระพุทธรูปแสงทอง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร - อาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาและแนวทางการติดตามดูแลผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) จากศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ณ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พร้อมกับวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ