รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาก่อสร้าง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยควรรักษาไว้ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ปวส. จำนวน 1 โครงงาน ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ดังนี้ - การศึกษาคุณสมบัติขนมลูกชุบจากถั่วมะแฮะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.นางสาวกมลพร กุดแก้ว นักศึกษาปวส.2 สาขาการบัญชี 2.นางสาวปิยะธิดา ศิริแพทย์ นักศึกษาปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวอริสรา กันทะวงษ์ นักศึกษาปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ 4.นายภูรินท์ ทินน้อย ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนาตยา กาวีแห ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 2.นายทวีศักดิ์ หอมรื่น ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 3.นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ ครูแผนกอาหารและโภชนาการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน - การศึกษาคุณสมบัติไอศกรีมจากอะโวคาโดต่างสายพันธุ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.นางสาวณัฐกฤตา จั่วทอง ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2.นายปุญญพัฒน์ กล่ำทา ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวพลอยมณี คงโพธิ์ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 4.นางสาวกรภัทร เที่ยงเอม ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 5.นางสาวเสาวรินทร์ แซ่ว้าน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม 1.นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 2.นางสาวอัญชลีพรรณ ซ้งประสิทธิ์ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 3.นายภาคีนัย วงษ์จ่า ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายเศรษฐพงษ์ จิวเดช ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นการสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 น. เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ลูกเสือและเนตรนารี และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน และวัดโคกเจดีย์ วันที่ 26 กฎกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าประกวดประกอบอาหารจากพืชผลอัตลักษณ์เมืองตากในงาน “ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 4 ” ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน 1.นางสาวสินีนาฎ บุญเฉย 2.นางสาวอรนุช 3.นางสาวนภัทร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกิติคุณและบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าประกวดประกอบอาหารจากพืชผลอัตลักษณ์เมืองตากในงาน “ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 4 ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน 1.นายยศวรรธ อภัยกาวิน 2.นางสาวอริสรา กันทะวงษ์ 3.นางสาวถลัชนันท์ วีระรุ่งเรืองกุล โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกิติคุณ และบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ลูกเสือมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถแสดงออกได้ทุกด้านในอันที่จะส่งเสริมกิจการลูกเสือไทย กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตาก จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญเพื่อฝึกลูกเสือให้มีบทบาทผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยมีนายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมกล่าวรายงานและมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการประกวดโฟล์คซอง กล่าวรายงานโดย นายเจฏศักดิ์ดา อินทรเจริญ ชมรมวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จุดประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีและการร้องเพลงเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น คณะกรรมการตัดสิน 1. นายวณิชา คณะใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3. นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ ตำแหน่งพนักงานราชการครูวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กล่าวรายงานโดย นายกฤตยศ อินต๊ะ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จุดประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีและการร้องเพลงเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น คณะกรรมการตัดสิน 1. นายวณิชา คณะใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3. นายสุชน สุบิน ตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ