รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร – อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคต สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีฯ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการ วันทา กตัญญุตา บูชาครู (พิธีไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ความประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อยมี จำนวนทุนทั้งหมด 114 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท อาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ ตลอดปีการศึกษา 1/2566 จำนวน 14 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา วันขาด ประจำปี 2565 และ ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ด้วยความวิริยะอุตสาหะตามโครงการเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบายสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัตืศาสตร์ เขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปลอดภัยไร้แอลกกอฮอล์ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ Portfolio เพื่อมุ่งผลลัพธ์แก่ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูที่ปรึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแฟ้มสะสมงานอย่างเป็นระบบ วิทยากรโดย ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสบชัยกลการ ร่วมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ร่วมถึงสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยซึ่งมี คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษ จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน รอบปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิงอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอกิตติคุณ ริมน้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ