รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 20 และปวส.2 รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน กล่าวรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศฯ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก นางสาวเบญจพร ทะสุขใจ นางสาวกัญญ์ดา แก้วสุข นักวิชาการแรงงาน นางสุธีวนัช เดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ นางสาวปัทมพร จาอินต๊ะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากและคณะครูร่วมพิธีผูกข้อมือแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นางสุกัญญา แสงจุ่น นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)" ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 นายก.ศิริ ตาดพริ้ง ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยากรบรรยายโดย นายภพ ไตรยสุนันท์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ นายกล้าณรงค์ ตนมิตร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่ นายอนุชา วรน้อย จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยสวัสดิ์และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้ได้รับความรู้มีความเข้าใจมีโอกาสฝึกฝนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง ภายใต้การฝึกสอนจากครูฝึกที่มีประสบการณ์ ทำให้มีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยายนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและสิ่งสำคัญคือได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยายนต์ มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิงวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประมวลภาพ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก กับบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (เคเอฟซีโลตัสตาก) โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายชัยโย ปัญญาวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการตลาด สาขาอาหารและโภชนาการ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนา “การเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์” คณะผู้บริหาร ครู แผนกวิชาการตลาดซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้มีจิตสำนึกและอุดมการณ์ที่จะออกไปทำงานเป็นแนวทางที่ดีควรส่งเสริมสนับสนุน กล่าวรายงานโดย นางสาวสุภัชสรา การถาง ประธานการจัดสัมมนา ได้รับเกียรติจากนายสิทธิพงษ์ แสนเนตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนนด์เซลล์ จำกัด มหาชน สาขาตาก มาบรรยาย มีนักเรียน นักศึกษา สาขางานการตลาดเ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับสัมมนาในครั้งนี้ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 12 สาขางานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขางาน โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น และนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก และเฝ้ารับเสร็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1กิตติขจร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ร่วมปรึกษาหารือเพื่อขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมโครงการรับใบประกาศนียบัตรและสัมพันธ์น้องพี่แสดงความยินดี (Goodbye Senior) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประขุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ในนามศูนย์ประสานงานการสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing ประจำปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการคุมสอบโดยครู วิทยาลัยเทคนิคตาก มีนักเรียน นักศึกษา เข้าทำการทดสอบ V-NET จำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. สนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ