รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ และ สาขาวิชาการตลาด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน เข้าอบรมและทำการทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้รับการประเมิน ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมีคณะกรรมการการประเมินดังนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. ประธานกรรมการ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กรรมการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่แข่งขันทักษะผ่านเข้ารอบ ระดับสถานศึกษา โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ เกตุคุ้ม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ร่วมเดินขบวน วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดหัวขัว บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเข้าร่วมกิจกรรมในการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชมรมวิขาชีพดีเด่น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 – 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน ลำดับการรับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ 1. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ประเภท เหรียญตรา นางจินตนา แก้วมรกต ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางณปภัช เรืองจุ้ย ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประเภทชั้นต่ำกว่าสายสะพาย นายวิทยา มั่นเติม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายณัฐกฤต ภูทวี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายจักรลักษณ์ เวียงนาค ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประเภทชั้นต่ำกว่าสายสะพาย นางสุกัญญา แสงจุ่น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายสุพัฒน์ อยู่สุข ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีมานะ ศีลพร ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ประเภทชั้นต่ำกว่าสายสะพาย นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ 5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ประเทศชั้นต่ำกว่าสายสะพาย นายวีระยุทธ ด้วงบาง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ ส.4 6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ประเภทชั้นต่ำกว่าสายสะพาย นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 29 ตุลาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ดำเนิน "โครงการ Fix It Center อาชีวะช่วยประชาชน" ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายวรพล พรหมเงิน ปลัดอำเภอสามเงา เข้าร่วมโครงการ ณ วัดวังหมัน หมู่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษาดำเนินงาน โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และได้รับความ อนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร 1. นายธศิวัฒน์ ยะถา 2. นายอนุชา วรน้อย 3. นายสราวุธ ชำนาญกิจ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการ มีคณะครูและ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ