รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน โดยให้ผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดอบรมให้ความรู้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่(SME) ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงาน นางสาววรัญญา เนียมก้อน ประธานชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยากรบรรยายโดย นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บรรยายเรื่องการทำธุรกิจ SME เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้ารับฟังการอบรมฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่ปิงวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและเครือข่ายเยาวชน SDN TAK ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการวางแผนครอบครัวมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จนสามารถนำไปสู่อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น วิทยากรบรรยายโดย นางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือน กรกฎาคม 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อม โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และครูที่ปรึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงเครื่องหมายจราจรและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจำนวน 3 ท่าน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการ สาขาตากได้แก่ 1. นายอนุชา วรน้อย 2. นายนิคม เย็นมาก 3. นายยงยุทธ บุญครองนาค พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิงเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่การบูรณาการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยากรบรรยาย นายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาและวิทยากร ประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูทุกแผนกวิชา เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่แผนกวิชาต่าง ๆ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากนำนักศึกษา เข้าร่วมการบันทึกภาพและวิดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดตากครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN) โดยมี นายณัฐพล แก้ววิเศษ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการบันทึกภาพและวิดีโอฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมการบันทึกภาพและวิดีโอฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ