รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้านำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสะสมหน่วยกิต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับจากการศึกษาในระบบสะสมหน่วยกิตนำมาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขางานการตลาด และ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เป็นกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาสและกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี กับนายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วท.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ บริษัท สี่พระยา จำกัด เข้ามาติดต่อประสานงานความร่วมมือ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ และมี สาขางานก่อสร้าง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างยนต์ สาขางานโลจิสติกส์ ทั้งระบบปกติ และ ทวิภาคี ในเวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ในรูปแบบการสอน (On- Site) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ