รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี กับนายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วท.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ บริษัท สี่พระยา จำกัด เข้ามาติดต่อประสานงานความร่วมมือ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ และมี สาขางานก่อสร้าง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างยนต์ สาขางานโลจิสติกส์ ทั้งระบบปกติ และ ทวิภาคี ในเวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ในรูปแบบการสอน (On- Site) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน สถานการณ์น้ำท่วมและหลังสถานการณ์น้ำลด ภายใต้กิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ โดยมี นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ เครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2564 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 6/2564 เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ครูที่ปรึกษาทุน (กสศ.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข็มที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับวัคซีน ระดับชั้น ปวช. 1,308 คน ระดับชั้น ปวส. 457 คน รวมทั้งหมด 1,765 คน โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้กำลังใจผู้ที่มาฉีดวัคซีนครั้งนี้ ณ จุดให้บริการรับวัคซีน วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ