รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุม ภาคี 4 ฝ่ายการพิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากดำเนินงานสอบวัดแววนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับชั้น ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษา จังหวัดตาก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการวัดและประเมินผล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่รางวัลจากการประเมินระดับ 5 ดาว ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ออกหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) Thailand 4.0 ระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ