รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., ปวส. และ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคอนกรีตในป่าชุมชนบ้านคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สร้างฝายทั้งหมด 1,798 ฝาย พร้อมด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบวชต้นไม้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นำโดย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย นางสาวอำไพร ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นางสาวเจนจิรา ยีคำ คณะตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาฯ มอบให้กับวิทยาลัยฯ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ โดยวิทยากร ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และ นางสาวศยามล พูดเพราะ นักวิชาการ วิทยาลัย ที่เข้าร่วมการอบรม มีดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิคตาก 2. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 5. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก (ฝ่ายวิชาการ) นิเทศการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุดร ตันติสุนทร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเครื่องปั๊มขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 78,000 บาท ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมี บริษัท Kasama Helicopters จำกัด สาธิตการใช้งาน พร้อมให้ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ ในการทำภาชนะ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเลิกใช้โฟม no form ถุงพลาสติก ในหน่วยงาน ปลูกฝังรักษ์โลก ลดโลกร้อน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเถอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) จากรังไหม ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 นายวายุ ยะทา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางสาวกนกวรรณ ตาสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวประภัสสร เจริญศรี ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาสาขาช่างกลโรงงาน และสาขาโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท BERNINA THAILAND CO.,LTD นิคมอุตสาหกรรม จังวัดลำพูน และ เข้านิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย – การอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบี้องต้น โดย นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - 2 สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานการโรงแรม และ สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ