รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2563 ประเภทวิชาชีพครู นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูชำนาญการพิเศษ วท.ตาก รับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1. นายประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ประธานกรรมการ 2. นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง กรรมการ 3. นายชลธี กุลประดิษฐ์ กรรมการ 4. นางบัวบาง บุญอยู่ กรรมการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 4/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 การปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก และ ดร.เต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและวินัยทางการเงิน โดยโรงเรียนธนาคารหน่วยวิทยาลัยเทคนิคตาก วิชาการบัญชี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด นางสาวแพรวพรรณ สอนมัง กล่าวรายงานโครงการฯ โดยวิทยากร นายชนินทร์ เพชรไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เงาวิจิตร มีนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 154 คน ประกอบด้วย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมอบรมโครงการฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา, หัวหน้างานและรองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ, หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานทวิภาคี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี 2563 และ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองตาก รวมทั้งสิ้น 8 ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด โดย นายวายุ ยะทา นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ และการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (โปรแกรม Smart Biz) ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2563 ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด นางมนัสนันท์ เอี่ยมสวัสดิ์ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยวิทยากร นางสาวเกศริน เกาะดี ข้าราชการบำนาญ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2 สาขางานการบัญชี เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบครุภัณฑ์การศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานมอบครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับมอบครุภัณฑ์การศึกษาในครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการธนาคารโรงเรียนออมเงิน และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสมสูงสุดในบัญชี และได้รับของรางวัลสมนาคุณ จากธนาคารโรงเรียน ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสม จำนวน 6 คน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ