รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมหัวหน้าแผนกการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ ในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวืสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในสถานศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:"เรื่อจ้าง วางพาย วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต - นางอันนารา จำรัสกลาง รองผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคตาก - นายโองการ โกมลทัต ครูชำนาญการพิเศษ - นายสวิง อินแปลง ลูกจ้างประจำ - นายเมฆ ณ ลำปาง ลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สหกรณ์จังหวัดตากรับฟังถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมรับฟังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรม การบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2562 เพื่อรับทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับเกียรติบัตร จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนะธรรมเมืองตาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สำนักงานจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดพิธี ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์










เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ