รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอและการผลิตสื่อมัลติมีเดียให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ด้าน E - Commerce การตลาดออนไลน์ หรือการค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยมี นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายโดย นายปกรณ์ เจริญสุข หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค ออล อะเบาท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ทำบุญอาคารเรียน 2 ชั้น ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียน 2 ชั้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐชัย อินทวงศ์ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ โดยมี นายเสกข์ เจ๊กพ่วง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นายอนนท์ จีนใจเย็น นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การต่อประกอบมุมไม้ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) สาขางานก่อสร้าง โดยมี นายณัชพล ทะยาจันทา ครูสาขางานก่อสร้าง ครูผู้ควบคุม วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 07.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดไม้งามหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระบบทวิภาคี และลงนามเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 ณ ห้อง Smart Classroom 1 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และ วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) สาขางานก่อสร้าง ดังนี้ นายอนนท์ จีนใจเย็น นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การต่อประกอบมุมไม้ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงครบรอบ 63 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงครบรอบ 63 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) นายศราวุธ ไทยเจริญ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูผู้ควบคุม และ นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมการแข่งขัน Regional Competition 2022 Worldskills Thailand ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ