รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่นและนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุรศักดิ์ ยะกัน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับดี” ประจำปี 2566 “ ระดับประเทศ ” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2567
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นางมานิศา เปรมสัย หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ใจมูล พนักงานราชการครู พร้อมด้วยครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ ณ เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก “วันครู” ปี 2567 กล่าวรายงานโดย นายพิทยา ศรพิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และครู บุคลากร เข้าร่วมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักสามัคคีสมานฉันท์และมีวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย วิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากและโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2566 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมด้วย ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 10 ท่าน ดังนี้ 1. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู จำนวน 8 คน 1. นางณปภัช เรืองจุ้ย 2. นางจินตนา แก้วมรกต 4. นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ 6. นางสาวขนิษฐา สามารถ 7. นายสุชน สุบิน 8. นายวีระยุทธ ด้วงบาง เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคนา แสงสุข 2. นางสาวธัญญรัตน์ ใจสอน โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 30 รูป ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครู ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่กำหนด ผ่านระบบ (Zoom Meeting) วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ได้เข้าตรวจเยี่ยมบูธวิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการฝึกลักษณะผู้นำ ทำงานเป็นทีม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กให้รู้หน้าที่ มีวินัยใฝ่ความดี สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วยการมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ และมีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นำระบบจำลองการบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone Simulator) ให้เด็กร่วมกิจกรรมจำลองการบินโดรน ฝึกทักษะการบังคับให้ผ่านบททดสอบในแต่ละด่าน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำเกมส์ขดลวดไฟฟ้าทดสอบสมาธิให้เด็กได้ร่วมสนุก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ