รูปภาพกิจกรรม(1224)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินการแข่งขันการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิขาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ครูผู้ควบคุม นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ นางสาวประภัสสร ส้มโย ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาววิรัชฏาพร สมแก้ว สาขางานการบัญชี นางสาวจารวี กันรักษา นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน นางสาวธนพร บุญปล้อง นางสาวชลธิชา แก้วใส สาขางานการตลาดณ ณ อาขีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ชื่ออัลบั้ม:สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และบุคลากรในอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เฝ้า ฯ รับ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับรางวัล สถานศึกษาองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายณัฐพล โฉมงาม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพรวรรณ วรางกูล ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และบุคลากรในอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เฝ้า ฯ รับเสด็จ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกล่าวเปิดการประชุมทางไกล การสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ DLTV R Service โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตาก และ หัวหน้าแผนก เข้าร่วมการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง นำ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดตาก ทรงเปิดชมรม To Be Number One และเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One โรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ