รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดตากประชุมหารือ เรื่องการจัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครี่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2561เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการวิทยาลัยเทคนิคตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมถาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ชี้แจงข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมประชุมทางไกล เรื่องปัญหามลพิษทางฝุ่น กับวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา( V-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการซึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคตราด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก ทำบุญแผนก เนื่องในวันครบ 1 ทศวรรษ ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ