ผลงานทางวิชาการ


1.ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์

2.รายงานการประเมินโครงการ เรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์

3.การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4.รายงานผลการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายณัฐกฤต ภูทวี

5.การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายวิทยา มั่นเติม


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ