รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติกล่าวเปิดเวทีการพัฒนาครูและนักศึกษาด้านนวัตกรรมสุขภาพและวางแผนงานร่วมกัน ในโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) โดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานโดย นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายนิพน์ ร่องพืช ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและนางสาวกนกขวัญ ศิริสำราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสุพัฒน์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตาก ประจำปี 2566 "สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ดำเนิน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน สร้างอาชีพให้ชุมชน โรงเรียนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้จัดกิจกรรมเดย์แคมป์ (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ โดยมี นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ บริษัท สยามนิสสันแม่สอด สาขาตาก บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี เอน ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับและเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญกับการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตในบั้นปลาย โดยมี นายสิงห์คาร อ้นมั่น จ่าจังหวัดตากและนายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการองค์กรกล่าวชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์กับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยากรบรรยายจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บรรยายในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมวินัยการออมการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธนาคารความดี การจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 14 ชมรม กล่าวรายงานโดย นายจิรพงศ์ กลับเผื่อน ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ทำความดีทั้งในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกล้าในการทำความดีเพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ