ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาของวิทยาลัย  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา”

คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคตาก  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พันธกิจ

  1. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงสู่ภูมิภาคอาเซียน
  2. พัฒนากำลังคนให้ตอบสนองเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการขยายตัวของภูมิภาคอาเซียน
  3. จัดการศึกษาระดับปวช. และระดับ ปวส. อย่างมีคุณภาพ
  4. พัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจของประตูอาเซียน
  5. พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงควบคู่การศึกษากับแผนเศรษฐกิจพิเศษโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

    รักบริการ สร้างพื้นฐานสู่อาชีพ

เอกลักษณ์

    ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ