รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ จำกัด และ บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด มอบวัสดุฝึก และผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียน การสอนให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกสาขาวิชา ในเวลา 15.30 น. วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 7/2564 เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เข็มที่ 2 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด และได้แนะนำครูใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้านำเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสะสมหน่วยกิต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับจากการศึกษาในระบบสะสมหน่วยกิตนำมาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขางานการตลาด และ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เป็นกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาสและกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ