รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 27 ผลงาน และ ปวส.2 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 26 ผลงาน ปีการศึกษา 2563 ณ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสอบตามหลักสูตร R-Training ในรูปแบบออนไลน์ การกำหนดจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 และประเมินผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2564 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ทุกแผนกวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมทางไกล การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในที่ประชุม โดย ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การเงิน การคลังและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บรรยาย โดย นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร อาชีวะศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 และให้โอวาท กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนก หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมพิจารณาแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ การจัดทำแผนการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. (2564-2566) และ ระดับชั้น ปวส. (2564-2565) พร้อมด้วย หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด (กลุ่มมิตรผล) เพื่อแจกจ่ายให้แก่สถานศึกษาและส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนโดยตรง ในพื้นที่จังหวัดตาก ในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก นายธเนศ ศิริสันติสัมฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด และส่งมอบแอลกอฮอร์ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 60 ลิตร (3 แกลลอน) ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ