รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม: นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ สาขางานไฟฟ้ากำลัง มอบถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมี นายประสิทธิ์ อุ่นเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เข้ารับมอบ ในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยมีคณะครู และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูสาขางานช่างเชื่อมโลหะ และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดพิธีฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย น้ำพริกผัด รากบัว “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ครูผู้ควบคุม นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูสาขางานการบัญชีและคณะ วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายชาติชาย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ (V – NET) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) และมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เข้าทำข้อสอบ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการคุมสอบ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในงานล้านโดส ล้านใจ ล้านความห่วงใย เพื่อชาวตาก จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับรางวัล จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการแข่งขันฯลฯ และเป็นกรรมการดำเนินการตัดสิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองประธานจัดการแข่งขัน เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมมอบโล่ให้กับผู้ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก และ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เข้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้โอวาท และทำพิธีผูกข้อมือแก่ ผู้จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดน่าน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดตาก จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู สาขางานยานยนต์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ และ สาขางานการบัญชี เข้ารับการอบรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ