รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยมี นายชาญณรงค์ ผาแดง กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ (บำรุงรักษารถยนต์ และ รถจักรยานยนต์) โดยมี นายนพดล ทองพรรณ ประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอาชีวะบริการฯ พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 2/2566 โดยมี ร.ต.อ.จักรพงษ์ สามานิตย์ รอง.สว.กก 3 บก.ส.1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เป็นประธานในโครงการสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 1/2566 โดยมี ร.ต.อ.จักรพงษ์ สามานิตย์ รอง.สว.กก 3 บก.ส.1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขางาน และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขางาน โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ เกตุคุ้ม นักศึกษากล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก สร้างผลงานระดับ 5 ดาว จากการเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2566 จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 การสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากผลงาน " เมี่ยงคำอบแห้งเสริมโปรตีนจากถั่วแปจอเขียว " นักศึกษาที่นำเสนอผลงานคือ 1. น.ส.รุจิรดา คำหมี 2. น.ส.กมลพร กุดแก้ว ครูที่ปรึกษา ครูนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล และ ครูมานิศา เปรมสัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคตากได้เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดตาก และ ได้รับการคัดเลือกเป็นชมรม ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2566 นักเรียนเข้าร่วมการประกวด นางสาวอาธิติยา เลิศวิลัย นางสาวบัณฑิตา ปัญญาเสน นางสาวนิศิกาญจน์ จึงกระแพ นางสาวสุพิชฌย์ สุรินทร์คำ ครูผู้ควบคุม นางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย วิทยากรโดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ นางอัญชลี พานทอง นายวรินทร แก้วโน นายเอกรัตน์ สัมฤทธิ์ นายอนันพงศ์ อินทนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์” โดยมี นางสาวภัทรวรรณ ลำภู ประธาน นักเรียน นักศึกษา สาขางานการตลาด กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นายสิทธิพงษ์ แสนเนตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัททรู คอปเปเรชั่น จำกัด สาขาตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ