รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และโครงการ goodbye senior 2017 สานสัมพันธ์น้องพี่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และพิธีประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร และครู/อาจารย์ นำโดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีพร้อมให้คำแนะนำต่างๆให้กับนักเรียน และนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เป็นเกียรติมอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานเชื่อม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชมเชย ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการปัจฉิมนิเทศ และการจัดเตรีมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากดำเนินการอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อให้มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยมี ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แอ๊ดร้าประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย - เมียนมา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าพบปะและเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนสาขางานเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นาย จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ