รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม การจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ด้วยกรมอนามัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยครูงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง 13.00 น. – 16.00 น. วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และ ดร.สุธี เสริมสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมและการสร้างทีม/การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก อาคารหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับลูกเสือ และ เนตรนารีวิสามัญ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และ ครู เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. -12.00 น. วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ จำกัด และ บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด มอบวัสดุฝึก และผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียน การสอนให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกสาขาวิชา ในเวลา 15.30 น. วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 7/2564 เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เข็มที่ 2 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (On Site และ Online) ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด และได้แนะนำครูใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ