รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ครูผู้สอนดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 27 ผลงาน และ ปวส.2 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 26 ผลงาน ปีการศึกษา 2563 ณ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสอบตามหลักสูตร R-Training ในรูปแบบออนไลน์ การกำหนดจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 และประเมินผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2564 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ทุกแผนกวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมทางไกล การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในที่ประชุม โดย ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การเงิน การคลังและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บรรยาย โดย นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร อาชีวะศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 และให้โอวาท กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนก หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ