รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานคณะกรรมการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงาน ด้วยความยินดียิ่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุม ผู้บริหาร คณะคูร และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้องโครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมถอดบทเรียนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมารอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางการป้องกัน และปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ตำบลป่ามะม่วง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ที่มาศึกษาดูงาน ด้วยความยินดี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูโองการ โกมลทัต ครูชำนาญการพิเศษ ในดวงใจ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด “เทคนิคตากร่วมใจรับผิดชอบสร้างสังคมปลอดภัย” ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อยกระดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ