รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา, หัวหน้างานและรองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ, หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานทวิภาคี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี 2563 และ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองตาก รวมทั้งสิ้น 8 ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด โดย นายวายุ ยะทา นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ และการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (โปรแกรม Smart Biz) ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2563 ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด นางมนัสนันท์ เอี่ยมสวัสดิ์ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยวิทยากร นางสาวเกศริน เกาะดี ข้าราชการบำนาญ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2 สาขางานการบัญชี เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบครุภัณฑ์การศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานมอบครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับมอบครุภัณฑ์การศึกษาในครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการธนาคารโรงเรียนออมเงิน และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสมสูงสุดในบัญชี และได้รับของรางวัลสมนาคุณ จากธนาคารโรงเรียน ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสม จำนวน 6 คน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และ การเตรียมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายให้ความรู้ โครงการ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานฯ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะวิทยากรจิตอาสา 904 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, ประชุมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการจัดตารางสอนในภาคเรียนที่ 2/63 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนก, หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, งานปกครอง และงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 5 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการการแข่งขัน A-MATH GAME (แผนกสามัญสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ