รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้ง 2 ประเภท ในระดับประเทศ งานแข่งขันสาวไหม และการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดย สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) จัดอบรมออนไลน์ "การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN" นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายอนุสรณ์ ดำรงค์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา เป็นวิทยากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และ มูลนิธิ ตันติสุนทร (ท่านอุดร ตันติสุนทร) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนเรียนดีประพฤติดี ทุนประพฤติดีครอบครัวมีรายได้น้อย โดย ทุนทั้งหมด 100 ทุน เป็นจำนวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. มูลนิธิ ตันติสุนทร 2. เป็นการสนับสนุนจากห้างร้านสถานประกอบการ 3. ร้านค้าสวัสดิการ ภายในวิทยาลัย 4. ร้านค้า สหการ เอ็มทูเอ็ม 5. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 6. ร้านกาแฟ 7. ร้านค้ามอบทุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มทั้งหมด 16 ทุน และ นายกิตติพงษ์ เทพนิกร ผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้มาเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายณัฐกิจ ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายนพพร ยะเขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด และ นายกิติชัย พรมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ในการเข้าตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ และได้เดินตรวจสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ตามอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกแผนก วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ได้มาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับในที่ประชุม และได้เดินเยี่ยมชมการฝึกขับรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำใบขับขี่รถยนต์ การทำเจลล้างมือ การทำผัดไทย และขนมอลัว ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมทำความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมเพื่อมอบนโยบาย เรื่อง “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ” Digital Education Excellence Platform : Deep นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ