รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา โดย นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทุกประเภท ทุกสาขางาน และ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดพิธี โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Challenge Day ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา เวลา 08.00 น. วันที่ 1 และ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 สายงานการสอนเพื่อรับรางวัล โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. นายเสกข์ เจ๊กพ่วง สาขาวิชาช่างยนต์ 2. นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3. นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4. นางอรวรรณ เอกสินเสริม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. นางสาวขนิษฐา สามารถ สาขาวิชาการโรงแรม รวมจำนวนผู้เข้ารับมี 5 คน เวลา 08.00 น. วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม การจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ด้วยกรมอนามัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยครูงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง 13.00 น. – 16.00 น. วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และ ดร.สุธี เสริมสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมและการสร้างทีม/การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก อาคารหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับลูกเสือ และ เนตรนารีวิสามัญ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และ ครู เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. -12.00 น. วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ