รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนาย ปริวัฒน์ นาเบ้า นักศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ในการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย วิทยากรจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการจำกัด พร้อมด้วย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และ นักเรียน นักศึกษา วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระบบทวิภาคี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2565 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานฯ และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก, บริษัทยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, โรงกลึง ส พัฒนา ตาก, บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์พานิช 169, ร้านโชคชัยดิจิตอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญ ควอลิตี้, PBN Automation and service, เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาไม้งาม, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น สาขาตาก, บริษัท แบล็ค ฟ็อกซ์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเค ออล อะเบาท์, ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก, โรงแรมไวเฮาส์, ร้าน Shiro Donburi, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมเสวนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University) 2565" เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธาน ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายวีระยุธ ด้วงบาง เป็นตัวแทนแผนกโลจิสติกส์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้กำกับลูกเสือ กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนาวิสามัญ เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะ STEM และ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยมี นางกนกกาญจน์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในด้านการแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 18.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต.มานะ ศีลพร ข้าราชการครู พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ใจมูล และ นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายจักรลักณ์ เวียงนาค และ นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ข้าราชการครู พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีฟังธรรมเทศนา และ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ บริเวณหาดทรายทองริมน้ำปิง บริเวณหน้าแขวงทางหลวงตากที่ 1 บริเวณหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก บริเวณหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก วัดส้มเกลี้ยง และ วัดอัมพวัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนาวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำกิจกรรม วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการปลูกป่ากิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคตาก รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ