รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้เตรียมความพร้อมของรถที่ใช้ในการเดินทาง โดยมี นายบำรุง ปั้นรูป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดตาก และ กิจกรรมขบวนรณรงค์ส่งเสริมการ“จังหวัดตาก ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ตามโครงการ (Kick off) การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566 โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสรศักดิ์ ศิริ นายมานะ กันธิยะ และ นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ ข้าราชการครู เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชทานทรัพย์ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ชมรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ป่ามะม่วง – แม่ท้อ 38/1 บ้านปากร้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางมานิศา เปรมสัย ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวนาตยา กาวีแห และ นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ข้าราชการครู เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ มณฑลพิธีบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการทักษะชีวิตกับคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้อง SST ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 - 5/11” โดยมี 4 วิชา ดังนี้ 1. วิชาการชงเครื่องดื่มและการแต่งลวดลายบนแก้ว วิทยากรโดย นางสาวจักษณา ขำทอง 2. วิชาคัฟเค้ก วิทยากรโดย นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ 3. วิชาเครปแฟนซี วิทยากรโดย นางสาวดวงกมล เล็กไพรจิต 4. วิชาขนมอาลัวสด วิทยากรโดย นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล อบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 87 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมาให้กำลังใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขางาน และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขางาน โดยมี นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก นายนิรุตต์ บุตรแสนดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ผู้กล่าวรายงาน และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ