รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี รองประธานจัดการแข่งขันเป็นตัวแทนมอบโล่ให้กับผู้ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้า และเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการแข่งขันฯลฯ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตากประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมในพิธีเปิด และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในโครงการชุมชนเมืองตาก ลด ละ เลิก การดื่มสุรา สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมการอบรมแกนนำครู และ นักเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน สถานศึกษาปลอด เหล้า และ บุหรี่ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับฟังการบรรยาย วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ บุคลากร ให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายนำโชค จันทร์ปุก หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เปิดโครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ