รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่มาเยี่มชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “สถาบันพระมหากษัตรริย์กับประเทศไทย” โครงการอบรมจิตอาสาเยาวชน วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมฝึกอบรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมหัวหน้าแผนกการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ ในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวืสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในสถานศึกษา
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ