รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดทำแผนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 Pfizer ให้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่มีความประสงค์รับวัคซีน เข็ม 1 , 2 และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3, 4 ในการนี้ สถานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก ได้นำแจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น, นายวิทยา มั่นเติม และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ให้กำลังใจ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:บริษัท จัดหางาน ไทย เวอร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นางสาวปภาวรินทร์ วาปีเค รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล & ธุรการ บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท จัดหางาน ไทย เวอร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการ วันทา กตัญญุตา บูชาครู (พิธีไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และ มอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ความประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อย มีจำนวนทุนทั้งหมด 32 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา วันขาด ประจำปี 2564 และ ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ด้วยความวิริยะอุตสาหะตามโครงการเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร และ ครู ที่ได้เข้าศึกษาดูงานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา (EDR) บนระบบ Cloud Server เพื่อติดตามผู้เรียนในการลดปัญหาการออกเรียนกลางคัน และเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยากรบรรยายโดย นายภูมิพัฒน์ ปรางทอง โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ ครูสาขางานยานยนต์ ครูสาขางานไฟฟ้า กำลัง ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ครูสาขางานแมคคาทรอนิกส์ เข้ารับการอบรมฯ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยาย โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก, นางสาวอัจฉรา มณีนพรัตน์สุดา เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาตาก, นางสาวบุศรา มั่นเมือง ผู้จัดการบุศชาติ โฮมสเตย์ พร้อมด้วย นายณัฐกฤต ภูทวี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก และมี ครู นักเรียน นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้ารับการอบรมฯ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา, นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง, ลูกเสือ และ นักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง หน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนิน โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน สร้างอาชีพให้ชุมชน โรงเรียนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวางอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.10 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ