รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป (อาหารคาว หวาน) เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา กับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ทักษะการผสมเครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม โดยมี นางสาวพรทวี กาแก้ว ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นายสุบิน แสนแปง ผู้ฝึกสอนหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับบาร์ สถานประกอบการ : บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปี 2566 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ข้างตึกอำนวยการ) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ (รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรผู้เข้าการประกวด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ และ นักเรียน นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1. การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐกฤตา จั่วทอง ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวเขมิกา เย็นดี ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นางสาววิภาพร ศรีนามนวด ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี 2. การแข่งขันคัดลายมือในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล แก้ววิเศษ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวดวงใจ พุ่มนาค ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นายนพดล ทองพรรณ ระดับชั้น ปวส. 3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3. การประกวดเต้นเพลงสากล (Cover Dance) ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาธิติยา เลิศวิลัย ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวศศิกานต์ อยู่เกตุ นางสาวพลาพร แก้วปัน นายณัฐภัทร จิ๋วสายแจ่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐวศา สมนึก ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวภคพร แพงไธสงค์ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวศรินญา กาวีระ 4. การประกวดร้องเพลงสากล รางวัลชนะเลิศ นายต่อตระกูล เขียวติ๊บ ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานยานยนต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิ่นมนัส สระทองสง ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ว่าที่ ร.ต.มานะ ศีลพร ข้าราชการครูชำนาญการ นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ และ นางอรวรรณ เอกสินเสริม พนักงานราชการครู เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 110 คน และ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 จำนวน 77 คน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีงานวันพ่อชุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ นายเสกข์ เจ๊กพ่วง ข้าราชการครู และ นายวุฒิชัย ใจมูล พนักงานราชการครู เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีฯ ณ เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับมอบเกียรติบัตร เป็นอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 ปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่ - เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ จากประธานในพิธี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดตาก วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 12 ท่าน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 1. นายสุรศักดิ์ ยะกัน ข้าราชการครู รับมอบโล่เกียรติคุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก 2. นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ข้าราชการครู รับมอบเกียรติบัตรการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 1. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 2. นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล ข้าราชการครู 3. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ข้าราชการครู 4. นางชนกานต์ ยะกัน พนักงานราชการครู 5. นายสถิตพงษ์ จิตต์สำราญ พนักงานราชการครู 6. นายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการครู 7. นางสาวรัตนา สุริยา ครูอัตราจ้างชั่วคราว 8. นายชาญณรงค์ ผาแดง ครูอัตราจ้างชั่วคราว 9. นายสายัณห์ ยลนภาสว่าง ครูอัตราจ้างชั่วคราว 10. นางสาวชลธิชา เนื่องชัง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 30 รูป และร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดตาก วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการฝึกลักษณะผู้นำ ทำงานเป็นทีม (วันเด็กแห่งชาติ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กให้รู้หน้าที่ มีวินัยใฝ่ความดี สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ด้วยการมอบของขวัญ ของรางวัล ให้กับเด็ก โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ