รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 59 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในอดีต และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอด 59 ปีที่ผ่านมา ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ของตนเอง ทั้งการเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ และให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียน การแต่งกาย ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Show & Share) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้อสอบออนไลน์ด้วยระบบ Edr โดยผ่านการประชุม Zoom โดยมี นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าอบรมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ สำแดง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความตื่นตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เวลา 07.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รด.จิตอาสา นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน แนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนดระเบียบวินัย ข้อควรประพฤติ ปฏิบัติตน ในการเข้ารับการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,116 คน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ