รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค พร้อมด้วย บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี และเปิดกรวยดอกไม้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ การควบคุมติดตามดูแล นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับวิทยากร โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โดยมี วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1. ร.ต.อ.ทรงธรรม เชื้อวงศ์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก 2. ร.ต.อ.วิทยา เจริญกุล รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก และมี แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, และ แผนกวิชาการตลาด เข้ารับฟัง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, นางสาวนันทิชา เชียงเกตุ นักวิชาการแรงงาน, นายอชิตพล มูลเป็ง นักวิชาการแรงงาน สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก โดย นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ณ วัดกลางสวนดอกไม้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก บริจาครถตู้นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2171 ตาก หมายเลขเครื่อง 2L - 3646520 หมายเลขตัวถัง Lll112 - 0072993 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ผู้รับมอบรถตู้นั่งส่วนบุคล โดย นางอัญชัญ ครุฑแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 พะเยาเกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ทีมนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ให้กับ - นางสาวยวิษฐา สอนสาลี ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มวยสากล ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 75 กก. (หญิง) - นางสาววันวิสา เกตุสูงเนิน ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 60 กก. (หญิง) - นายณัฐพงศ์ วิมล ปวช 1 สาขาวิชาช่างยนต์ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 48 กก. (ชาย) - นางสาววิชญา ตารินทร์ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 51 กก. (หญิง) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ