รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดย ธนาคารออมสินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจ “เด็กดีของสังคม” มีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนต่อและจบการศึกษาดังที่มุ่งหวัง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง “คนดี” ให้บ้านเมือง โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่นักศึกษาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 49 คน โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูสาขางานก่อสร้าง และ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประเภทครูผู้สอน นายวีระยุทธ ด้วงบาง ประเภทผู้สนับสนุน นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดชนิด Double Phototherapy โดยมี นางสาวปรารถนา หมี้แสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ารับมอบในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ สาขางานไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ สาขางานไฟฟ้ากำลัง มอบถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมี นายประสิทธิ์ อุ่นเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เข้ารับมอบ ในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยมีคณะครู และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูสาขางานช่างเชื่อมโลหะ และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดพิธีฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย น้ำพริกผัด รากบัว “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ครูผู้ควบคุม นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูสาขางานการบัญชีและคณะ วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายชาติชาย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ (V – NET) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) และมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เข้าทำข้อสอบ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการคุมสอบ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในงานล้านโดส ล้านใจ ล้านความห่วงใย เพื่อชาวตาก จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับรางวัล จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการแข่งขันฯลฯ และเป็นกรรมการดำเนินการตัดสิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ