รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร้านกาแฟ TTC Coffee House ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานเปิดการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา อ.โป่งแดง จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือนายสมชาย เจนพานิช นายมนูญ ใยบัวเทศ ดร.จุรี ทัพวงษ์ ดร.ประภาส เกตุไทย ดร.ชัด อินทะสี เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากให้บริการประชาชน “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงการนต์ 2561 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรีบนถนนสายหลัก-และสายรอง หวังลดอุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานปิดศูนย์ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ