รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยมี ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แอ๊ดร้าประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย - เมียนมา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าพบปะและเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนสาขางานเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นาย จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คุณบุพผา อินทรสูตร ประธานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตากและคณะร่วมกับธนาคารออมสินสาขาตาก ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม Startup Club ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และการใช้งาน MyMo กับร้านกาแฟ TTC COFFEE HOUSE
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหัวดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์










เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ