รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (กฟผ.) แม่เมาะ มาศึกษาดูงาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดตาก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทนักเรียนนักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง และเป็นเกียรติ มอบเงินรางวัลกับนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์การแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัทนิวแมน และถ้วยรางวัลประเภทสวยงามอันดับ 3 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง(ระดับประเทศ) ปีที่ 21
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดตากเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดอบรมการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log Book)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สาขาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมการสร้างตราสินค้า และ event marketing โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน มาเป็นวิทยากรใก้แก่นักเรียน นักศึกษาสาขาการตลาด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษาและผู้ที่เกียวข้องการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ