รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด สำหรับสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมีคณะกรรมการ นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายวณิชา คณะใน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม นายพงศ์ศักดิ์ พันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้เข้ารับการประเมิน นายพศิน แซ่ซ้ง นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญสาขาไฟฟ้ากำลังและครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเทิงและครู เข้าศึกษาดูงานเครื่องส่องไฟฟ้ารักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองชนิดหลอดไฟฟ้าแอลอีดี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณถนนริมน้ำปิง (ฝั่งอาคารกิตติคุณ) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นางสุธีวนัช เดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก และคณะเข้าตรวจสอบ ความพร้อมและความเหมาะสมของวิทยาลัยเทคนิคตาก ในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม Phadung Open House 2023 “เปิดบ้านนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โดย นายสนั่น วงศ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนจัดแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านการศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมจัดบูธการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลใน “งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1. การแข่งขันทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1.นายยุทธกานต์ มีฐานะ 2.นายณัฐพงษ์ คำจู ครูผู้ควบคุม นายมานะ กันทิยะ 2. การแข่งขันทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1.นายอรรณนพ กันทิยะ 2.นายณัฐพล ศรีเผือก ครูผู้ควบคุม นายสรศักดิ์ ศิริ 3. การเขียนแบบแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โดยมี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1.นางสาวกนกพร เพ็งอำไพ 2.นางสาววรรณิษา สวยแท้ 3.นางสาวหทัยรัตน์ คงโต 4.นางสาวโยษิตา ทิศกระโทก 5.นางสาวอธิชา บุญเนียม ครูผู้ควบคุม นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ 4. การแข่งขันทักษะวิดีโอคอนเทนท์ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิคสื่อผสม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โดยมี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1.นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ 2.นางสาวศศิกาน อยู่เกตุ ครูผู้ควบคุม นายธีระยุทธ กันเหม็นและนายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่มาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพี้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 มีสาขางานช่างเชื่อมโลหะ สาขางานช่างกลโรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขางานการตลาด เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาองค์การฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมดำเนินการจัดนิทรรศการและแนวการศึกษาต่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาและคณะผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ