รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตฯ จำนวน 30 คน วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอนุกรรมการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 2 โดยมี คณะอนุกรรมการ ดังนี้ 1. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการ 2. นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อนุกรรมการ 3. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อนุกรรมการ 4. นายกำธร บุญสา สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 5. นายวิทยา ใจวิถี อดีต ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 6. นางสาวนฤมล แสนสมุทรใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี อนุกรรมการ 7. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก อนุกรรมการ/เลขานุการ 8. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินฯ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ นายวีระพงศ์ คำกมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือในสถานที่และบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กันเหม็น และ นางเสาวนีย์ วรน้อย พนักงานราชการครู วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวนฤมล แสนสมุทรใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตาก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 92 คน วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้นำเสนอการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดใหม่ล่าสุด "การบังคับอากาศยานไร้คนขับประยุกต์ใช้สู่งานอาชีพ"
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรม สโมสรคนสื่อ เวทีเสวนา ประเด็นการสื่อสาร “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสุคำ แข็งแรง นักการภารโรง วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่สละ โรงเรียนบ้านแม่พูล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ