รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:"จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ครูไพทูล หลวงแนม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก ท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานในการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการองค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 มิย. วท.ตาก มีการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1-5
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และวัฒนธรรมจากประเทศสิงคโปร์ Singapore - Tak Cultural Exchange Program
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโครงการอบรม คุมประพฤติให้ความรู้สุ่เยาวชน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี กองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ