รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการปัจฉิมนิเทศ และการจัดเตรีมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากดำเนินการอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อให้มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยมี ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แอ๊ดร้าประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย - เมียนมา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าพบปะและเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนสาขางานเชื่อมโลหะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นาย จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ