รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ, นายประสงค์ คุ้มสา, นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ตำแหน่งข้าราชการครู และ นายพิเชษฐ์ เชยสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธาน การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม และเรียบเรียงข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารของครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก โดยเสนอชื่อ นายสุรศักดิ์ ยะกัน ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, นายกรธนา วีรวัฒน์ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอภิชัย นุชเนื่อง ผู้ประสานงนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรีประจำจังหวัดตาก, ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ผู้แทนภาคสื่อมวลชน, นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก, นางสาวพัชรา บัวเกตุ ผู้ช่วยเลขานุการ, และ นายวิโรจน์ ราชสุภา ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ โดยมี นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ข้าราชการครู นายนัฐพงศ์ ศีลพร และ นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี , นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นางจินตนา แก้วมรกต, นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล, นายเสกข์ เจ๊กพ่วง ข้าราชการครู และ นายธีระยุทธ กันเหม็น พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจงรักษ์ กองห้าห้อง รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ด้านเทคนิค) จังหวัดตาก วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ให้มีวิสัยทัศน์มุมมองที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ประกอบการที่วางไว้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดย นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมฯ พร้อมกับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมฯ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ ครู และ นักเรียน จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ 2565” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ