รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตากกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาพัฒนาและผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวเฉิดรำไพ พูชิน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้างและนายนนทกร พินยะไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบข้อมูลบุคคล ลงนามความร่วมมือ MOU และรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด นักศึกษาระดับชั้น (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าและสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 1/2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13. 00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 14.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ การรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและพิจารณาประกาศค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการในสถานศึกษา แผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางปรานี คู่มณี เข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแนะนำตัวและให้ความรู้ข่าวสารกับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และได้แนะนำครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอนแต่ละสาขาวิชา 1. นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ข้าราชการครูสาขาวิชาช่างยนต์ 2. นางสาวสิริวิมล ศิลาอ่อน ครูสอนประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3. นางสาวภัทราภรณ์ สุทธิพัฒน์อนันต์ ครูสอนประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4. นางสาวขวัญหทัย ราชสิงโห ครูสอนประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 5. นายมงคล อุดคำ ครูสอนประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 6. นางสาวณิชารัศม์ พรสุริยากาญจน์ ครูสอนประจำสาขาวิชาก่อสร้าง 7. นายศุภวิชญ์ อามาตย์ชาดี ครูสอนประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8. นางสาวกิติยา ศิระพรธนารัชต์ ครูสอนประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 9. นางสาวดวงฤดี ตันธนะวรกุล ครูสอนประจำสาขาวิชากราฟิก วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง (เกาะกลางหนองหลวง) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ