รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับติดตามคุณภาพโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ หัวหน้างานปกครอง เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้อง ประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับติดตามคุณภาพโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ หัวหน้างานปกครอง เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 และ ว10/2564 (เกณฑ์ PA) วิทยากรบรรยายโดย นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom1 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการจัดกิจกรรม ” Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ” โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยมี การแข่งขันวาดภาพคณิตศาสตร์, การแข่งขันซูโดกุ, การแข่งขันเกม 24 และ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมสัปดาห์แนะแนว โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ทีมงานแนะแนวฯ วิทยาลัยเทคนิคตาก, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาก่อสร้าง, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาโลจิสติกส์ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" เวลา. 08.30 – 12.00 น. ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 และการทดสอบวิชาลูกเสือโลก ลูกเสือจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมในพิธีการ เพราะจะทำให้เกิดสิ่งสำคัญ ความเป็นระเบียบวินัยและรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้อยู่เสมอ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้กำกับลูกเสือ ความภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับในพิธีการของลูกเสือวิสามัญ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรัก และศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือพิธีการลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเสือได้ ก่อเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “โลกกับวิทยาศาสตร์”, การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 และ การแข่งขันสะเต็มศึกษา “นาวา ฝ่าวิกฤต” โครงการพัฒนาทักษะ STEM ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมโครงการกรอบการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสติภาพของผู้รับทุน ติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม หัวหน้างานแนะแนว นางสาวรัตนา สุริยา รองหัวหน้างานแนะแนว นายสุพัฒน์ อยู่สุข, นายสมโภชน์ จึงกระแพ และ นายสุชล สุบิน ครูที่ปรึกษา ประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ