รายชื่อสถานประกอบการและนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก

ลำดับ

สถานประกอบการ /ที่อยู่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล

180/2 หมู่ 6เขื่อนภูมิพลอ.สามเงา จ.ตาก 63130

 1. นายปฏิวัติ     ศรีหงส์
 2. นายชาตวิทย์  วงษ์ปัน
 

2

บริษัท โตโยต้า พัทยา (1998) จำกัด

269/128 หมู่ 6 บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 1. นายนนทวัฒน์  วงศ์คำ
 

3

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) สาขาตาก

107หมู่ 5 พหลโยธิน  ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก 63000

 1. นายเจษฎา  ช้างเนียม
 2. นายวีรยุทธ  รอดชาวนา
 3. นายณัฐวุฒิ  จีนใจเย็น
 

4

อู่ช่างชาติการช่าง

78 หมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก63000

 1. นายศุกลศักย์  จังเจริญชัย
 

5

อู่ช่างรักกำแพงเพชร

ตำบลโกสัมพีนคร  อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร

 1. นายวรากร  นะวัน
 2. นายภานุเดช  สุรินอุด
 

6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชยะยนต์

385/1-3 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก63000

 1. นายณัฐวุฒิ  รัตนปรีชาชาญ
 

7

อู่โรจน์ศักดิ์

112/12 หมู่ 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

 1. นายก้องเกียรติ  พฤกษโชติ
 2. นายสหรัฐ  สิทธิการ
 

8

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด  สาขาตาก

127 หมู่ 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

 1. นายกิตสุรเชษฐ์  โสภา
 2. นายชุมพล  ไพรพุฒิเดช
 3. นายภาคภูมิ  รินรักษา
 

9

อู่ช่างกบการช่าง

34/6 หมู่6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 1. นายชิตณรงค์  ลอยแสง
 2. นายธนดล  คงพรม
 3. นายภัทรพงษ์  อิ่มแสง
 

10

อู่ชวลิต

219/11 ตำบลเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 1. นายณัฐกรณ์  สุ่มแก้ว
 2. นายพีระพงษ์  คำวัน
 3. นายปวริศ  เพชรจรูญ
 4. นายกิตตินันท์  จันทร
 

11

อู่ทวีการช่าง

234 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 1. นายสาโรจน์  เครือจันทร์
 2. นายมานิตย์  ปานบัว
 

12

อู่ช่างญา

ตำบลลานหอย อำเภอบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 1. นายกฤษณะ  อินปา
 2. นายคมสัน  จันชาฎา
 

13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย แอสฟัลท์

113 หมู่ 7 ถนนสุโขทัย-ตาก ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

 1. นายสันติสุข  พรมวงศ์
 

14

บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัด สาขาบ่อวิน

269/128 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 20230

 1. นายฐาปกรณ์  ประทุมทิพย์
 

15

อู่ณรงยนต์

หมู่2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 1. นายบรรเจิด  ฮอมเงินทอง
 2. นายสุรชัย  สกุลเดชสำรา
 

รวมสถานประกอบการ                                                    15      แห่ง

รวมนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานสถานประกอบการจำนวน          30      คน

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ