รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา, นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง, ลูกเสือ และ นักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง หน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนิน โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน สร้างอาชีพให้ชุมชน โรงเรียนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวางอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.10 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม, นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค พร้อมด้วย บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี และเปิดกรวยดอกไม้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ การควบคุมติดตามดูแล นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับวิทยากร โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โดยมี วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1. ร.ต.อ.ทรงธรรม เชื้อวงศ์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก 2. ร.ต.อ.วิทยา เจริญกุล รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก และมี แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, และ แผนกวิชาการตลาด เข้ารับฟัง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, นางสาวนันทิชา เชียงเกตุ นักวิชาการแรงงาน, นายอชิตพล มูลเป็ง นักวิชาการแรงงาน สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ