รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดย ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 18 และ ปวส.2 รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 และ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ และมีพระสงฆ์สวดบทยันโต ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา ชาย หญิง กล่าวแสดงความประทับใจให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 18 และ ปวส.2 รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และ มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้ และ พิธีสู่ขวัญ นักเรียน นักศึกษา ฟังเทศโดยพระเขตฐวัชร์ วันท่าช้าง คณะผู้บริหาร ครู ผูกข้อมืออวยพร ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบรางวัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิชาชีพ (วิชาโครงการ) ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานปิดพิธี โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผลงานของ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก - รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม ระดับ ปวส. - รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ระดับ ปวส. - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะงานเชื่อม ระดับ ปวช.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายมนัส วิเศษฤทธิ์ ประธานกรรมการ นายวิบูลย์ ภักดีศรี กรรมการ นายสมยศ พันธุ์กสิกร กรรมการ นายชาติชาย พิสฐศาสตร์ กรรมการ และ นายชรินต์ยุทธ์ บุญยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก นางลาวัลย์ ฉิมชั้น นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก และนางสุภัทธา ป้าดีเหนือ สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยสาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเในพิธี และ วิทยากรให้ความรู้จาก บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงานของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก -รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม ระดับ ปวส. -รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ระดับ ปวส. -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะงานเชื่อม ระดับ ปวช. โดยมีครูผู้ควบคุม ดังนี้ ครูมานะ กันธิยะ ครูสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ ครูสรศักดิ์ ศิริ ครูกิตติศักดิ์ มีวรรณ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันที่ 31 มกราคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดย นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้นำ นักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “มาตรการการป้องกัน เผ้าระวัง แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา และ เขตชุมชน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ