รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับวิทยากร โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โดยมี วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1. ร.ต.อ.ทรงธรรม เชื้อวงศ์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก 2. ร.ต.อ.วิทยา เจริญกุล รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร จังหวัดตาก และมี แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, และ แผนกวิชาการตลาด เข้ารับฟัง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, นางสาวนันทิชา เชียงเกตุ นักวิชาการแรงงาน, นายอชิตพล มูลเป็ง นักวิชาการแรงงาน สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก โดย นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ณ วัดกลางสวนดอกไม้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก บริจาครถตู้นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2171 ตาก หมายเลขเครื่อง 2L - 3646520 หมายเลขตัวถัง Lll112 - 0072993 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ผู้รับมอบรถตู้นั่งส่วนบุคล โดย นางอัญชัญ ครุฑแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 พะเยาเกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ทีมนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ให้กับ - นางสาวยวิษฐา สอนสาลี ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มวยสากล ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 75 กก. (หญิง) - นางสาววันวิสา เกตุสูงเนิน ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 60 กก. (หญิง) - นายณัฐพงศ์ วิมล ปวช 1 สาขาวิชาช่างยนต์ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 48 กก. (ชาย) - นางสาววิชญา ตารินทร์ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 51 กก. (หญิง) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Show & Share) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าปฐมนิเทศรับฟังการแนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยมี หัวหน้างานแต่ละงานให้ความรู้รายละเอียดของงานเพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสอบถาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ