รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการประชาชน ได้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดตาก โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ประจำอยู่ตลอด 24 ชม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) โดย นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ วิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้ารับฟังการบรรยาย วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งกำหนดการต่าง ๆ พร้อมปรึกษาหารือ เตรียมการ ปิด - เปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และครู เข้าร่วมพิจารณา วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณา และอนุมัติผลการเรียน ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดย ว่าที่ร้อยตรีมานะ ศิลพร หัวหน้างานวัดผลประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายละเอียด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลขนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ครูผู้ควบคุม นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ 1. นางสาวธนพร บุญปล้อง สาขาการตลาด 2. นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน สาขาการตลาด 3. นางสาวอัมราภรณ์ ภุมมาลักษ์. สาขาการตลาด 4. นางสาวสุนันท์ญา พระยาลอ บัญชี 5. นางสาสกัญฌพัชร ตารินทร์ ธุรกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ