รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคนอาชีวะตากอาสาบรรเทาภัยทางถนน เทศการสงกรานต์ ภายใต้โครงการ คนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน อาชีวะศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการสอบวัดแววเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 3 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการ ATP ให้การแนะแนวแก่ผู้จบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 2 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการสอบวัดแววเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 2 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2561 และรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรื่อนดีเด่นระดับจังหวัด จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการศึกษาดูงานและสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ระนอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 22 มีนาคม 2561ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอน (ทวิศึกษา) ประจำปี 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนาม ความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติ โครงการอบรมสถานประกอบการ และการจัดทำแผนการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก กับสถานประกอบการ ประจำปี 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ