รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุดร ตันติสุนทร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเครื่องปั๊มขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 78,000 บาท ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมี บริษัท Kasama Helicopters จำกัด สาธิตการใช้งาน พร้อมให้ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ ในการทำภาชนะ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเลิกใช้โฟม no form ถุงพลาสติก ในหน่วยงาน ปลูกฝังรักษ์โลก ลดโลกร้อน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเถอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) จากรังไหม ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 นายวายุ ยะทา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางสาวกนกวรรณ ตาสา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวประภัสสร เจริญศรี ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาสาขาช่างกลโรงงาน และสาขาโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท BERNINA THAILAND CO.,LTD นิคมอุตสาหกรรม จังวัดลำพูน และ เข้านิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย – การอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบี้องต้น โดย นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - 2 สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานการโรงแรม และ สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการสอบและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ R-training ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประกอบด้วยข้าราชการครูจากวิทยาลัยเทคนิคตาก และ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นิเทศ ติดตาม ควบคุมการดำเนินการสอบและประเมินผลฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสมองกลฝังตัว อาคาร 2 ห้อง 245 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมเพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผ่านโปรแกรม EDR ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และสามารถใช้ปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการผ่านโปรแกรม EDR สำหรับสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นิเทศ ติดตาม การดำเนินการโครการฯ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 431 อาคารไทยเข้มแข็ง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย (MOA) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมคำพุฒอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 16 กันยายน 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมแนวทางการสอบรูปแบบออนไลน์ R-training ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมการจัดทำแผนการจัดการอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานศูนย์พัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เข้าร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และ การเขียนโปรแกรม PLC ให้กับนักเรียนทุน กสศ. ภายใต้กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โดย วิทยากรให้ความรู้ นายบุญญาพัฒน์ อาชีวพฤกษากิจ ผู้จัดการที่ปรึกษางานขาย บริษัท ทีเคซี มิตซูตาก จำกัด และ นายศราวุธ หอมลำดวน ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน PLC และตู้คอนโทรล ร้านช่างเท่ห์เซอร์วิส พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ