รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 07.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดไม้งามหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระบบทวิภาคี และลงนามเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 ณ ห้อง Smart Classroom 1 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และ วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) สาขางานก่อสร้าง ดังนี้ นายอนนท์ จีนใจเย็น นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การต่อประกอบมุมไม้ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงครบรอบ 63 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงครบรอบ 63 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) นายศราวุธ ไทยเจริญ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูผู้ควบคุม และ นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมการแข่งขัน Regional Competition 2022 Worldskills Thailand ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ และ จุดเทียนมหามงคล โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายสมโภชน์ จึงกระแพ ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในโครงการ "การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ 1. นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 2. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ